Základní informace:                              Žádost o ubytování
                                                             Formulář přání a stížností
                                                             Domovní řád

 

 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK
AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI OS ČČK Kladno

Poslání

Pomáháme rodinám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Snažíme se jim vytvořit důstojné a bezpečné zázemí, poskytnout nezbytnou ochranu a nabídnout individuální podporu a pomoc pro řešení jejich situace.

Cíle služby

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby klienti:

 • mohli bydlet doma samostatně
 • zvládali péči o děti a domácnost
 • byli zaměstnáni nebo měli možnost hledat si zaměstnání
 • využívali vlastní síly, schopnosti, možnosti a zdroje tak, aby byly schopni své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenili se do běžného života společnosti

Cílová skupina

Naše služba je určena rodinám s dětmi, které chtějí řešit svou nepříznivou situaci – ocitly se na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

 

Upřesnění cílové skupiny klientů

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v krizové situaci
 • rodiny s dětmi

Věková kategorie klientů a lokalizace

Sociální služba je poskytována rodinám (s věkem rodičů od 18 let) s dětmi do 18 let ze Středočeského kraje, zejména z oblasti Kladna a jeho okolí (20 lůžek), osobám těhotným a rodičům nezletilým.

Zásady

Všichni pracovníci azylového domu se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a principy Červeného kříže a červeného půlměsíce a jsou vázáni mlčenlivostí. Nezávislost, nestrannost, neutralita, humanita, dobrovolnost, jednota a světovost. To je sedm principů, které se snažíme uplatňovat a jejich hodnoty předávat prostřednictvím naší služby dál.

 • Uplatňujeme respekt

Ke každé klientce přistupujeme k jako jedinečné osobnosti a s respektem, aniž bychom hodnotili její původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení či způsob, jak se podílí na životě celé společnosti.

 • Uplatňujeme individuální přístup

Ke klientkám přistupujeme s ohledem na jejich konkrétní potřeby, přání a cíle.

 

 • Podporujeme samostatnost a odpovědnost

Vedeme klientky k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností. Ke klientkám přistupujeme s přesvědčením, že jsou schopny účastnit se rozhodnutí, která mohou pozitivně ovlivnit jejich život a stávající situaci.

Cena za službu:

Dospělá osoba – 120Kč/noc (dospělá osoba), dítě 70kč/noc, druhé dítě 40 kč/noc, každé další dítě 20kč/noc.

Hrazeno každý měsíc, vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce